دوره های خصوصی

دوره ها یا کلاسهای خصوصی و نیمه خصوصی

کلاسهای خصوصی و نیمه خصوصی در مقایسه با کلاس های عمومی و ترمیک کاملا متفاوت است.

در این دوره تنها هدف زبان آموزان در نظر گرفته میشود.به طور مثال اگر هدف زبان آموز یادگیری مکالمه روزمره ، گرامر، انگلیسی برای سفر و لغات کاربردی و یا ترجمه و هریا هدف دیگر باشد تنها همان موضوع مورد نظر آموزش داده میشود. شرکت در این کلاسها برای تمام سنینن آزاد میباشد و سعی میشود در مورد روز و ساعت تشکیل کلاس نظر زبان آموز در نظر گرفته شود.تعداد جلسات کلاس خصوصی بستگی به در خواست زبان آموز دارد و میتواند با مشورت استاد مربوطه تعداد جلسات خود را تعیین کند.بعد از تعیین سطح شدن کتابهای مورد نظرنسبت به هدف و سطح زبان آموز انتخاب میشود سپس روش تدریس و زمان شروع کلاس با موافقت زبان آموز به ایشان اعلام میگردد.بنا به سطح و هدف زبان آموز کتابهای آموزشی متفاوت و متنوع میباشد.